Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


Rozporządzenie NR 1/2023
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nyskiego.

Na podstawie art. art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt. 3b, pkt.5a, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421), § 2,§ 6 ust. 1 pkt. 2, § 7, pkt.1 – 4, pkt.7 lit. g, h, i rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2008, nr 54, poz. 331),w związku z wystąpieniem ogniska zjadliwiej grypy ptaków u zwierząt dzikich na terenie powiatu nyskiego w województwie opolskim, zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:
1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w §2 ust. 1,
2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w §2 ust. 2.

§ 2
1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się:
1) teren rzeki Nysa Kłodzka w miejscowości Nysa,
2) teren jeziora Nyskiego od strony miejscowości Nysa i Skorochów w obrębie 3 km.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren całego powiatu nyskiego.

§ 3
Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w §2 ust. 1 nakazuje się obserwacje ptaków dzikich, w szczególności ptactwa wodnego i zgłaszanie znalezienia ptaków martwych, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nysie.

§ 4
1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §2 ust. 2 nakazuje się:
1) obserwacje ptaków dzikich, na wszystkich zbiornikach wodnych i rzekach powiatu nyskiego i zgłaszanie znalezienia ptaków martwych, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nysie,
2) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w celu zapobiegania bezpośredniemu lub pośredniemu kontaktowi dzikiego ptactwa, w szczególności migrującego ptactwa wodnego: kaczek i gęsi,
3) karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu,
4) posiadaczom ptaków utrzymywanych w gospodarstwach przyzagrodowych, zgłaszanie miejsc ich przebywania,
5) zgłaszanie przypadków zwiększonej śmiertelności ptaków utrzymywanych w gospodarstwach hodowlanych i przyzagrodowych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §2 ust. 2 zakazuje się:
1) organizowania i gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, wystawach, pokazach, konkursach,
2) organizowania polowań i odłowów ptaków łownych,
3) wypuszczania dzikich ptaków łownych utrzymywanych przez człowieka w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 5
1. Nakazuje się oznakowanie terenu zapowietrzonego, o których mowa w §2 poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści : „ UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniom czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić w ustalonych przez właściwe organy miejscach.

§ 6
Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Nyskiemu, Burmistrzowi Nysy, Burmistrzowi Otmuchowa, Burmistrzowi Korfantowa, Burmistrzowi Głuchołaz, Burmistrzowi Paczkowa, Wójtowi Gminy Pakosławice, Wójtowi Gminy Skoroszyce, Wójtowi Gminy Kamiennik, Wójtowi Gminy Łambinowice, właściwym miejscowo Kołom Łowieckim.

§ 7
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w §1.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie:
lek. wet. Zenon Ziubrzyński

Opublikował: Tomasz Rękas
Publikacja dnia: 24.01.2023, 09:21
Dokument oglądany razy: 40