Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - uchylenie rozporządzenia

Rozporządzenie NR 2/2023
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie
z dnia 27 lutego 2023 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nyskiego

Na podstawie art.  art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020r. poz. 1421 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1
Uchyla się rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nyskiego (Dz. Urz. Woj.Opol. poz. 225).

§ 2
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 rozporządzenia uchylanego.

Z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie:
lek. wet. Józef Chudy

Opublikował: Tomasz Rękas
Publikacja dnia: 28.02.2023, 08:23
Dokument oglądany razy: 24